Hotel Garda

Κρατήσεις > Αίτηση για διαθεσιμότητα

Συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία (*) της φόρμας που ακολουθεί και το συντομότερο δυνατό θα λάβετε ένα email, που θα απαντάει στην αίτησή σας, από το προσωπικό μας. Αν η απάντηση ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, θα μπορέσετε, εντός της προθεσμίας που θα καθορίζεται στο email, να επιβεβαιώσετε την κράτησή σας με την αποστολή των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας μέσω μιας ασφαλούς φόρμας.

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα με λατινικούς χαρακτήρες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο *


Όνομα *

Χώρα *

E-mail *

Επιβεβαιώστε το e-mail *

Fax

Παρατηρήσεις:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ

Ημερομηνία άφιξης *

Ημερομηνία αναχώρησης *Ενήλικες *

Παιδιά (0-12)

Τύπος καταλύματος

Αριθμός Δωματίων

Έξτρα κρεβάτι

* *


Στο όνομα *


Έκθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Βάσει του άρθρου 13 του Ν.Δ 196/2003 (κώδικας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων) ο δικαιούχος σας πληροφορεί ότι: α) η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων θα διεξαχθεί κατ'εκτέλεση: 1. των συμβατικών όρων: παροχή υπηρεσιών προς τους φιλοξενούμενους, 2. των νομικών όρων τιμολόγηση, υποχρεωτικές λογιστικές εγγραφές και καταγραφές, κοινοποίηση στις αρχές που το ζητούν, 3. της κοινοποίησης σε τραπεζικά ιδρύματα και συναφή για το σκοπό είσπραξης των πιστώσεων καθώς και για άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την τήρηση των συμβατικών όρων. 4. την προσφορά υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της διαμονής (γραμματειακή υποστήριξη, παράδοση αλληλογραφίας, κράτηση εξωτερικών υπηρεσιών) ή κατόπιν της διαμονής (ενημέρωση σχετικά με προσφορές, δραστηριότητες και άλλα συναφή) Η επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί με αυτόματα/μη αυτόματα συστήματα τα οποία θα αποθηκεύουν, θα υπόκεινται σε διαχείριση και θα μεταδίδουν τα ίδια τα δεδομένα βάσει λογικών που συνάδουν με τον τελικό σκοπό, και βάσει των δεδομένων που θα έχουμε στη διάθεσή μας, και με τη δική σας υποχρέωση να μας κοινοποιήσετε άμεσα πιθανές αλλαγές, ολοκληρώσεις και ενημερώσεις. β) Σε περίπτωση άρνησής σας να παραχωρήσετε την άδεια αναφορικά με τα σημεία 1, 2, 3 της παραγράφου α) θα προκύψει: 1. αδυναμία δημιουργίας ή συνέχισης της σχέσης, δηλαδή πραγματοποίησης ορισμένων ενεργειών, αν τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σχέσης ή της ενεργείας. 2 αδυναμία διενέργειας ορισμένων εργασιών που προϋποθέτουν την κοινοποίηση δεδομένων σε άτομα που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση των εν λόγω ενεργειών. 3. η μη κοινοποίηση των δεδομένων σε άτομα που εκτελούν περαιτέρω ενέργειες, που δεν συνδέονται λειτουργικά με την εκτέλεση της σχέσης. γ) Τα δεδομένα σας, πέρα από το αρμόδιο προσωπικό στο εσωτερικό της Εταιρείας δικαιούχου της επεξεργασίας, θα μπορούν να κοινοποιηθούν: 1. σε ξενοδοχεία που θα φιλοξενηθεί. 2. στον φοροτεχνικό σύμβουλο (για τη διοίκηση). Σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ακόμη και κατόπιν επιθεωρήσεων ή ελέγχων. 4. σε άτομα που που μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας βάσει των διατάξεων του νόμου. 5. σε εξωτερικές εταιρείες παροχής αγαθών ή υπηρεσιών. δ) Ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας προς τον δικαιούχο της επεξεργασίας, βάσει του άρθρου 7 του Ν.Δ 96/2003 το οποίο προς διευκόλυνσή σας παραθέτουμε καθ'ολοκληρίαν: Άρθρο 7. Δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και άλλα δικαιώματα. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφόρηση αναφορικά με το αν υπάρχουν ή όχι προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί, καθώς και την κοινοποίησή τους προς τον ενδιαφερόμενο σε καταληπτή μορφή 2. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει: α. την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, β. τους σκοπούς και τους τρόπους επεξεργασίας τους. γ. τη λογική που εφαρμόζεται στην περίπτωση επεξεργασίας μέσω ηλεκτρονικών οργάνων. δ. των στοιχειών του δικαιούχου, του υπευθύνων και του αντιπροσώπου που διορίστηκε βάσει του άρθρου 5, κόμμα 2. ε. τα πρόσωπα και τις κατηγορίες προσώπων στα οποία θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα ή που θα λάβουν γνώση των δεδομένων με την ιδιότητα του αντιπροσώπου στην περιοχή της Χώρας, των υπευθύνων ή των αρμοδίων. 3. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει: α. την ενημέρωση, την τροποποίηση εφόσον προκύπτει ενδιαφέρουσα, την ολοκλήρωση των δεδομένων. β. την κατάργηση, την τροποποίηση σε ανώνυμη φόρμα ή το πάγωμα των επεξεργασμένων δεδομένων κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των οποίων η συντήρηση δεν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους είχαν συλλεχθεί ή ακολούθως υποστεί επεξεργασία. γ. την πιστοποίηση ότι οι ενέργειες των σημείων α) και β) έχουν κοινοποιηθεί, ακόμη και σε ότι αφορά το περιεχόμενό τους, στα άτομα των οποίων τα δεδομένων έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν διαδοθεί, εκτός από την περίπτωση που μια τέτοια ενέργεια κρίνεται αδύνατη ή προϋποθέτει τη χρήση μέσων αντιστρόφως ανάλογων της σημασίας του προστατευμένου δικαιώματος. 4. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στο σύνολο ή σε ένα μέρος: α. για νομικούς λόγους, ενάντια στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ακόμη και αν συνάδουν με το σκοπό της συλλογής τους. β. στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν αναφορικά με την αποστολή διαφημιστικού υλικού άμεσης πώλησης ή για την διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή για την εμπορική ενημέρωση.

 Διάβασα τις πληροφορίες βάση του νομού υπ' αρ. 196/2003, άρθρου 13 και δίνω την συγκατάθεση μου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. *Hotel Garda
via Napo Torriani, 21 | 20124 Milano, Italia
Τηλ. 39 02.66982626
Φαξ 39 02.66982576

Α.Φ.Μ. 06536120154
info@hotelgardamilan.com
© 2000-2019 - Hotel Marketing by Nozio Business | Cookies/Copyright/IP Policy - Privacy
Μέλος: Συνιστάται από Υπηρεσίες:
nozio
Torriani Hotels
ricksteves autostradale
cheforyou
Social: